foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Strefy Aktywnosci

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Statut Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Gospodarki Dobra Wspólnego i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej , możliwa jest działalność poza terytorium Polski.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd. 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2.

Cele i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie nowoczesnego i uczciwego wobec obywateli państwa zgodnie z duchem dobra wspólnego samoistnie jak również w powiązaniu z innymi siłami demokratycznymi poprzez:

 1. Propagowanie w Polsce zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej,

 2. Działania na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej, według nowego systemu społeczno-gospodarczego opartego na programie GDW.

 3. Na poziomie gospodarczym - wdrażanie zasad GDW w przedsiębiorstwach każdej wielkości i formy prawnej bazując na wartościach i zachowując pełną atrakcyjność rynkową.

 4. Na poziomie politycznym - wprowadzenie zmian w polskim i europejskim ustawodawstwie na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi oraz wprowadzenie systemu zrównoważonej gospodarki i wspólnego podziału dobrobytu.

 5. Na poziomie społecznym - podniesienie świadomości i działania w kierunku wprowadzania nowego systemu gospodarki w oparciu o wspólne, wzajemnie wspierające się inicjatywy o jak najszerszym kręgu działania.

 6. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 7. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój etycznej przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową,

 8. Działalność edukacyjną związaną z rozwojem świadomości społecznej,

 9. Przeciwdziałanie patologii społecznej jak również na rzecz pokrzywdzonych przez organy administracji publicznej czy wymiaru sprawiedliwości,

 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

 11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 12. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców kraju, popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

 13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych,

 14. Autoreklamę medialną, wydawanie książek, czasopism czy broszur związanych z celami Stowarzyszenia – działania niedochodowe.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9.

Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię 2 członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jak i wspierających Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od chwili pisemnego powiadomienia o decyzji. Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu do chwili decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia, która jest ostateczna. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 12.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1. udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, 2. biernego i czynnego  uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 5. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

§ 14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 3. regularnego płacenia składek, 4. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 15.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16.

Utrata członkostwa następuje na skutek :

1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 2. śmierci członka Stowarzyszenia, 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 5. wykluczenia przez Zarząd z powodu :

a. łamania Statutu,

b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

c. niepłacenia składek przez trzy kwartały po uprzednim wezwaniu do wyjaśnienia przyczyn

d. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 17.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków  w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Organami Stowarzyszenia są : 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna,

§ 19.

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy liczby uprawnionych członków na Walnym Zebraniu Członków . 3. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

§ 20.

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym. 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.

§ 23.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może być również zwołane z własnej inicjatywy Zarządu. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Spotkania Członków podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji, 2. uchwalenie statutu i jego zmian, 3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych, 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego organy, 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 do 5osób w tym z Prezesa, jego zastępcy, skarbnika

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

3. Wyboru Członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

5. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Zarząd może udzielać pełnomocnictw zarówno do dokonywania poszczególnych czynności, jak również pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa udziela Prezes Stowarzyszenia wraz z jednym członkiem Zarządu.

7. O zatrudnieniu pracowników przez Stowarzyszenie decyduje Zarząd w oddzielnej uchwale.

8. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Komisja Rewizyjna

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

4. Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 5

Organy doradcze, grupy zadaniowe

Strefy Aktywności

§ 28.

Stowarzyszenie może tworzyć Strefy Aktywności – grupy zadaniowe: lokalne, tematyczne, środowiskowe; działają one na podstawie oddzielnie opracowanych własnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd. Strefy Aktywności mogą być tworzone w ramach Stowarzyszenia lub wspólnie z innymi podmiotami o podobnych celach statutowych. O powołaniu Strefy Aktywności decyduje Zarząd.

1. Przedstawiciele Stref Aktywności uczestniczą w obradach Rady Stowarzyszenia.

2. Strefy Aktywności nie tworzą struktur Stowarzyszenia.

3. Swoich przedstawicieli do Rady Stowarzyszenia Strefy Aktywności wybierają na drodze własnych ustaleń.

Rada Stowarzyszenia

§ 29.

1. Przedstawiciele Stref Aktywności tworzą z mocy niniejszego statutu Radę Stowarzyszenia.

2. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i wspomagającym pracę Zarządu.

3. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Minimum dwa posiedzenia Rady Stowarzyszenia powinny odbyć się wspólnie z posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia. Podczas wspólnego posiedzenia obu organów przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Stowarzyszenia, lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział 6.

Majątek i fundusze 

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich, 2. z darowizn, spadków, zapisów, 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu, 4. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 31.

 1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 32.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 33.

Zabrania się :

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe 

§ 35.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

     Przewodniczący                                                                                                                                                                       Protokolant zebrania  (podpis)                                                                                                                                                                                        (podpis)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem