foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Strefy Aktywnosci

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kunena: Najnowsze posty

  • Brak postów do publikacji.

Powstaje skonkretyzowany projekt skomasowania współpracy organizacji, partii, grup społecznych w ramach budowy Wielostronnej Sieci Współpacy. Ta inicjatywa powstaje jako element budowy oddolnej demokracjki bezpośreniej i aktywizacji działań mających za cel odbudowę społecznych narzędzi współdecydowania i współpracy oraz realizacji konstytucyjnego prawa suwerena jakim jest Naród w kreacji prawa i zasad funkcjonowania Państwa.

Projektrealizowanyw ramach działań Stowarzyszenia Koreus oraz współpracujących organizacji i ugrupowań.

FISZKA PROJEKTU
Osoby zgłaszające projekt: Jarosław Utrata, Koreus
Data zgłoszenia:
15.02.2019
I. Nazwa projektu: Ogólnopolska akcja informacyjno – promocyjna nt. narzędzi demokracji oddolnej.
II. Cele główne projektu:
1. Przeprowadzenie skomasowanej kampanii promującej narzędzia demokracji oddolnej (DO) oraz informującej o konkretnych korzyściach wynikających z ich wdrożenia w procesy kształtowania i podejmowania społeczno – politycznych decyzji w Kraju.
2. Wywołanie (przed i po – wyborczej ) debaty publicznej nt. konieczności jak najszybszego wyposażenia Suwerena RP w narzędzia DO, na szczeblu samorządowym i państwowym.
3. Utworzenie zaczątku oddolnej, zakorzenionej w społecznościach lokalnych struktury organizacyjnej, gotowej do rozpoczęcia korzystania przez Suwerena z narzędzi DO, a co za tym idzie Jago faktycznego przystąpienia i ugruntowania dalszego udziału w rządzeniu Krajem.
III. Cele cząstkowe realizacji projektu: (do uzupełnienia: mierniki jakościowe, ilościowe)
Ad. 1. A) Zbudowanie szerokiej koalicji na rzecz wdrożenia w RP narzędzi DO, w postaci wielostronnej sieci współpracy (WSW) autonomicznych podmiotów, ruchów i organizacji, działających na rzecz przemian ustrojowych i rozwoju tzw. społeczeństwa obywatelskiego.
B) Powołanie, w ramach utworzonej WSW think tank–u, którego zasadniczym celem będzie uzgodnienie (wewnątrz WSW) postulatu rodzaju narzędzi DO i ścieżki legislacyjnej ich wdrożenia w przestrzeń społeczno-polityczną Kraju (szczebel samorządowy i państwowy).
C) Przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji w Sejmie RP w celu uzgodnienia ostatecznej treści postulatu, złożenia podpisów uczestników konferencji i skierowania go do odpowiednich organów Państwa oraz czynników politycznych, opiniotwórczych, mediów w tym tzw. głównego nurtu.
Ad. 2. A) Monitorowanie i publiczne nagłaśnianie stanowisk organów i czynników na postulat wdrożenia w naszym Kraju narzędzi DO, cd. wg Ad 1. C).
B) Wyprodukowanie odpowiednich treści przekazów i ich nośników nt. przedmiotowego postulatu i ich szeroko zakrojona publikacja pośród zdefiniowanych grup odbiorców.
C) Przeprowadzenie przez partnerów WSW szeregu skoordynowanych działań o charakterze dyskusji, prezentacji i skomasowanej publikacji materiałów i informacji o korzyściach wynikających z wdrożenia narzędzi DO, dla wywołania odpowiednio rozległej debaty publicznej w Kraju.
Ad. 3 A) Wykorzystanie zasobów i struktur organizacji współpracujących w ramach WSW i sprzymierzonych, do budowy systemu oddolnego wyrażania opinii i uruchamiania, za pomocą narzędzi DO procesów współrządzenia Krajem, przez rosnące w siłę społeczeństwo obywatelskie RP.
IV. Korzyści wynikające z realizacji projektu:
Wprowadzenie do dyskursu społeczno-politycznego następujących zagadnień - argumentów:
1. Narzędzia DO nieodzowne w samoregulowaniu procesów sprawowania władzy, równoważeniu procesów decyzyjności pomiędzy górą (elity) a dołem (społeczeństwo obywatelskie)
2. Narzędzia DO jako stymulator nabierania dojrzałości i umiejętności Suwerena w procesie samostanowienia, tj. decydowania o swojej teraźniejszości i przyszłości
3. Narzędzia DO jako nieodzowny czynnik w budowaniu i umacnianiu wspólnotowości (lokalnej, narodowej)
4. Narzędzia DO jako czynnik rozładowujący napięcia i podziały społeczne, tak bardzo kumulujące się w obecnym systemie, oraz czynnik budowania zgody, dążenia do osiągania konsensusu i pragmatyzmu społecznego.
5. Narzędzia DO w umacnianiu moralnej i tożsamościowej kondycji społeczeństwa oraz budowaniu i umacnianiu wspólnotowego (narodowego) atraktora wartości
6. Socjocybernetyka: mechanizm działania narzędzi DO w sieciowaniu, kumulowaniu i optymalizacji procesów decyzyjnych. Równoważenie oddolnych skumulowanych interesów określonych grup społecznych vs. interesów elit, w tym elit władzy.
V. Specyfikacja interesariuszy projektu:
1. Zamawiający realizację projektu:
a. Reprezentanci grup interesów społecznych, marginalizowanych, zawiedzionych działaniami / indolencją rządzących
b. Społecznie ruchy i organizacje antysystemowe
c. Środowiska opiniotwórcze, media
2. Sponsorzy finansujący realizację całości / części projektu
a. Darczyńcy indywidualni (krajowi, Polonia)
b. Partnerzy realizacyjni projektu
c. Organizacje (krajowe, zagraniczne) wspierające (w tym finansowo) rozwój DO , społeczeństwa obywatelskiego, etc.
3. Koordynatorzy:
a. Członkowie WSW w ramach przydzielonych zadań
a. Grupa merytoryczna WSW
4. Dostarczający zasoby:
a. Samorządy lokalne i funkcjonalne
b. Parlamentarzyści
c. Szkoły, uczelnie, NGO,
5. Pozostali interesariusze:
a. Partie, organizacje i ugrupowania polityczne
VI. Horyzont czasowy; fazy i harmonogramy realizacji projektu
VII. Koszty, sposoby i źródła finansowania ww. działań vs. możliwości wykorzystania niefinansowego kapitału organizacyjnego interesariuszy, etc…
VIII. Podział i przypisanie realizacji zadań, funkcji kontrolnych…
IX. Kamienie milowe i scenariusze awaryjne realizacji projektu
X. Ocena końcowa realizacji projektu – wnioski i ich upublicznienie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem