foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Strefy Aktywnosci

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kunena: Najnowsze posty

 • Brak postów do publikacji.

images Cowid7 SKSCovid19 360W oparciu o reakcję społeczną i poparcie wielu środowisk i osób w kwestii koncepcji powołania Społecznej Komisji Śledczej do spraw Covid19 , postanowiłem „przelać na papier” koncept jaki zrodził się w głowach wielu osób i podsumować wiele dyskusji, wniosków, pomysłów wielu osób, które zaniepokojone są sytuacją na świecie, w szczególności wieloma niejednoznacznymi i nie logicznymi działaniami rządów krajów świata, postanowiły zainicjować działania, które mają wyjaśnić te wątpliwości. Szczególnie że działania te mają przeogromny wpływ na nasze życie a wydają się często pozbawione podstaw , lub opierają się na błędnej ocenie sytuacji.

Na wniosek wielu osób, poproszono mnie aby spisać do użytku publicznego plan działań mający za cel wyjaśnienie takich wątpliwości i w oparciu o naukowe i prawne zasady przeprowadzenie całego procesu wyjaśniającego wątpliwości jakie coraz liczniej wynikają z dochodzących nas wiadomości z kraju i ze świata.

Celem inicjatywy ma być powołanie Społecznej Komisji Śledczej, która ma mieć jako swój cel zgromadzenie środków organizacyjnych i logistycznych oraz wsparcie merytoryczne działań wyjaśniających w sposób prawny i ekspercki wątpliwości które trapią wielu członków społeczeństwa. Starać się będziemy aby inicjatywa ta otrzymała też wsparcie licznych organizacji pozarządowych, a współpraca była oparta na wielostronnej sieci współpracy. Zadaniem SKSCovid19 miało by być koordynowanie działań współpracy, podejmowaniu działań w oparciu o debaty członków organizacji, o jak najbardziej płaskiej strukturze organizacyjnej, zapewnieniu pełnej transparencji i przejrzystości. Wplecione by mogły być zasady nowych inicjatyw społeczno-politycznych opartych na prawie każdego do zainicjowania prawa weta, zgłoszenia inicjatywy uchwały działań czy konkretnego projektu, z możliwością też zorganizowania referendum wśród uczestników organizacji, czy również społecznej inicjatywy referendalnej. Czyli zgodnie z uwarunkowaniami jakie obecnie głoszone w dynamicznie rozwijającym się ruchu WIR.

Aby działania te były „czyste” i nie budziły wątpliwości co do intencji i formy działań, na każdym etapie będą one transparentnie i przejrzyście realizowały zlecone przez społeczność członkowską działania, dając mandat i wskazując grupie koordynacyjnej kierunki działań.

Działania które należało by spełnić, aby cały projekt odniósł sukces, podzielić należy na etapy, z których pierwszy to zainicjowanie działań organizacyjnych, zapewniających wspólne założenie organizacji, która będzie reprezentowała działania społeczność w aspekcie działań społeczno-prawnych, a które to działania będą się opierały o też różne etapy działań. Ponieważ bardzo istotny jest tu czas, ważne jest aby organizacja powstała jak najszybciej, i abyśmy nie czekali na długie, często bardzo rygorystyczne procesy rejestracyjne w sądach, ale w fazie pierwszej utworzyli stowarzyszenie zwykłe. Było by ono w swojej formule organizacją oddolną, społeczną – z docelowym przejściem na organizację rejestrowaną w sądzie, czyli stowarzyszeniem rejestrowanym w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Ta forma ma pełną osobowość prawną.

Największą wadą i kosztem przy prowadzeniu stowarzyszeń jest obsługa księgowa – wymagają one prowadzenia pełnej księgowości, rozpisywania kosztów według kont księgowych, prowadzenia pełnej rejestracji zdarzeń finansowych – to największy koszt takiej formy działań, wymaga profesjonalnej obsługi księgowej. Ale zapewnia też transparencję finansowania, wydatków i przychodów.

Stowarzyszenie zwykłe ma zdecydowanie prostszą strukturę organizacyjną i nie posiada osobowości prawnej. Jest ono dużo prostsze do założenia, choćby z tego względu, iż nie musimy go nigdzie rejestrować i może zostać założone już przez 3 osoby fizyczne.

Stowarzyszenie zarejestrowane, jak sama nazwa wskazuje, musi zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja w KRS daje stowarzyszeniu wiele uprawnień, m.in.: nadaje stowarzyszeniu osobowość prawną, jest organizacją pozarządową, może korzystać z różnych źródeł finansowania. Do jego założenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego. Minimalna liczba założycieli – 15 osób.

Aby założyć najprostrze stowarzyszenie zwykłe potrzebne są minimum 3 osoby, które podpiszą listę założycielską i zgłoszą ten fakt do wybranej jednostki administracyjnej -

Generalnie, stowarzyszenie charakteryzuje się:

 1. dobrowolnością – swobodą zakładania, jak i przystępowania i występowania ze stowarzyszenia;
 2. samorządnością – samodzielnością w określaniu celów, programu działania i struktur organizacyjnych, a także niezależność wobec innych podmiotów;
 3. trwałością – istnienie stowarzyszenia jest niezależne od jego składu (oby zachowana była minimalna liczba założycieli, w zwykłym – 3, w zarejestrowanym - 15);
 4. działanie w celach niezarobkowych.

Działaniem stowarzyszeń kieruje statut, w którym określone są ścisłe reguły działania, począwszy od celów, sposobów realizacji, formy zarządzania, określenie wyboru reprezentantów i zarządu stowarzyszenia, formy przynależności, sposobów finansowania i zarządzania majątkiem oraz określenia zasad podejmowania decyzji czy określenia sposobu zakończenia, rozwiązania stowarzyszenia, przekazania majątku itp. Dobrze napisany statut jest podstawą działań i określać on powinien wiele możliwych działań, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania organizacji, aby zabezpieczyć możliwość realizacji statutowych działań, zabezpieczał też organizację przed tzw. wrogim przejęciem. Szczególnie taka forma jest wymagana przy zakładaniu i działaniach stowarzyszenia rejestrowanego w KRS. Przy stowarzyszeniach zwykłych nie wymaga się aż tak rozbudowanej formy reguł działań statutowych.

W celu zainicjowania efektywnego działania wskazane jest założenie stowarzyszenia zwykłego , zarejestrowanie go i rozpoczęcie działań przygotowujących do rejestracji stowarzyszenia rejestrowego. Ważne aby od samego początku, kierując się zdrowym rozsądkiem określić zasady które zapewnią społeczny i oddolny wpływ na działania.

Podział działań członków musi mieć już miejsce od samego początku – musimy wydzielić grupy zadaniowe, które zajmą się konkretnymi działaniami, w tym przede wszystkim powstać musi grupa zarządzająca – koordynująca działania całej organizacji.

Wśród działań inicjujących funkcjonowanie Społecznej Komisji Śledczej wydzielić możemy na początek:

 1. powstanie grupy założycielskiej, spisanie podstawowych zasad funkcjonowania stowarzyszenia zwykłego i zgłoszenie rejestracyjne organizacji
 2. zainicjowanie powstania grup zajmujących się marketingiem, budową i administrowaniem stroną www oraz forum komunikacyjnym, grupy zajmującej się szukaniem ekspertów w dziedzinach zgodnych z celami działań komisji - a w szczególności środowisk naukowych i medycznych oraz też prawnych, grupy zajmujących się współpracą z jednostkami badawczymi, laboratoriami, ośrodkami edukacji akademickiej, grupy logistycznie zajmującej się organizowaniem wsparcia społecznego i rozszerzania wiedzy o działaniach SKSCovid19 w społeczeństwie i organizowaniem spotkań i eventów lokalnych oraz prezentacją działań komisji , grupy zajmującej się pozyskiwaniem środków na działanie stowarzyszenia,
 3. wyznaczenie grupy koordynującej działania komisji i tworzącej wstępny zarząd, który będzie odpowiadał za realizację celów statutowych i zapewniał najbardziej optymalną współpracę wszystkich grup, tak aby działania były jak najbardziej efektywne i optymalne.
 4. Zainicjowanie frontu porozumienia narodowego – nawiązania współpracy z organizacjami poza rządowymi, które również wyrażą chęć wsparcia projektu i aktywnego brania w nim udziału, w formie która wydaje się być idealna do tego typu działań – wielobiegunowej sieci współpracy – której ogólne zasady określone są m.in. w tym miejscu: http://sgdw.pl/index.php/wspolpraca - jest to wynik prac koncepcyjnych które powstały jeszcze w 2016 roku, ale wydają się być idealnym rozwiązaniem do działań w ramach takiej właśnie struktury organizacyjnej – zapewniając nie tylko oddolność, wpływ na działanie całej organizacji, transparentność i bezpieczeństwo.
 5. Szczególnie ważne będzie stworzenie zespołu eksperckiego, który będzie stanowił trzion działań komisji śledczej, oraz grupy liderów – trybunów, którzy będą bezpośrednio reprezentantami SKSCovid19 i to oni będą grupą prowadzącą działania wyjaśniająco-śledcze, w oparciu o przygotowane wraz grupami eksperckimi badania i wyjaśnienia. Tu szczególnie ważne będzie przygotowanie czytelnych procedur badawczych opierających się na naukowych podstawach w dziedzinach związanych z efektami działań Covid19 a szczególnie w aspektach medycznych, zagrożeń zdrowia i życia, kosztów społecznych, gospodarczych, efektywności dotychczasowych działań, oceny sytuacji, oceny założeń decyzyjnych w sytuacji jaka miała miejsce, wskazanie też sugerowanych rozwiązań dających zabezpieczenie społeczeństwu jego prawidłowego funkcjonowania w obliczu ogłoszonej pandemii.

Sądzę że ten etap ogólności będzie się rozszerzał i bardziej precyzował,  z rzeczy pilnych do zrealizowania na dzień dzisiejszy jest:

 • Zarejestrowanie stowarzyszenia – określenie siedziby (adres), miejsca rejestracji, wyznaczenie tymczasowego zarządu, określenie tymczasowego statutu, określenie wstępne celów działania. Wszystkie te działania skorygowane będą w fazie późniejszej o decyzje zorganizowanej debaty społecznej i oparte o głosowania członków organizacji, gdy nabierze ona już siły i ilość członków zapewni społeczny mandat do działań.
 • Zainicjowanie strony www – miejsca zamieszczania aktualnych wyników badań i działań komisji, przedstawiania ważnych aktualnych informacji i wydarzeń w kraju i na świecie, stworzenie grupy redakcyjnej zajmującej się zapewnianiem treści do zamieszczenia na stronie i filtrującej informacje pod względem ich prawdziwości i zgodności formalnej. Ważne, aby zleceniodawcą wykonania strony i forum, było właśnie stowatrzyszenie.
 • Stworzenie forum organizacyjnego, platformy komunikacji organizacji , gdzie podzielone będą wątki działań w zależności od zadań i kierunków działań, przydzielonych zadań, tematyki dyskusji. Pilnie potrzebne były by osoby które podjęły by się działań administracyjnych i moderatorskich. Grupa ta musiała by być pod szczególnym nadzorem, aby zapewnić bezstronność, obiektywizm i brak uprzedzeń a jednocześnie potrafiących realizować zadania administrowania forum, tworzenia działów i kategorii,nadawania uprawnień. To bardzo odpowiedzialne działania i wymagają naprawdę sporej wiedzy i doświadczenia. Struktura forum musiała by odzwierciedlać strukturę organizacyjną SKSCOVID19 i zapewnić pełną zgodność z zasadami jej funkcjonowania w oparciu o zasady współpracy sieciowej.

Bardzo proszę osoby zainteresowane współpracą (konkret – działać musimy w wielu obszarach), o zgłaszanie się (rejestrację na forum) z określeniem swoich możliwości i umiejętności. W formularzu rejestracyjnym postaramy się takie informacje zbierać. Postaramy się zagospodarować te aktywa w sposób najbardziej optymalny, sugerując przydział do poszczególnych grup działania. Na dziś, potrzebni byli by jak wspomniałem informatycy z doświadczeniem w zarządzaniu forum (prawdopodobnie zbudowanym na silniku MyBB), graficy, copywriterzy , twórcy treści, redaktorzy, prawnicy, osoby które przygotowały by statut organizacji, osoby mogące zaprosić do współpracy ekspertów, osoby z predyspozycjami do prowadzenia działań badawczo – śledczych.

W artykule tym jak najszybciej postaram się zamieścić w stopce adres forum, pod jakim będziemy dalej prowadzić działania inicjujące powstanie SKSCOVID19 a później, wspólne zarządzanie projektem.

Na forum rozbijemy go na poddziały i tam będzie można w grupach tematycznych zacząć realizację tego projektu. Tam też pojawią się bardziej szczegółowe rozwinięcia poszczególnych bloków działań i potrzeb oraz nanosić będziemy składy osób, które podejmą się działań realizacyjnych w poszczególnych grupach działań. Nasz siła to ilość zaangażowanych osób, płaskie struktury zarządzania i podejmowania decyzji, demokratyczne zasady funkcjonowania.

Proszę o uwagi i sugestie – jeszcze na tym etapie będą one ważne, aby pewne rozwiązania wprowadzać od samego początku – transformacja pewnych zasad organizacyjnych na inne w późniejszej fazie może być bardzo skomplikowana i przynieść może spore straty potencjału.

Stworzona została strona poświęcona temu projektowi, znajduje się ona pod adresem : https://skscovid19.org i tam na blogu znajdą państwo dużo interesujących materiałów, które w miarę możliwości będziemy starali się aktualizować. (https://skscovid19.org/index.php/blog)

Aby zapewnić platformę komunikacji stworzone zostało tez forum, które działa również w przestrzeni publicznej. https://forum.skscovid19.org

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem